Our Blog

อัพเดทเครื่องมือใหม่ ช่วยในการตรวจสอบและเรียกดูข้อมูล

เพื่อให้การตรวจสอบข้อมูล เป็นไปได้อย่างง่ายและถูกต้องมากขึ้น

1. ในหน้ารายการเจ้าของทรัพย์สิน เพิ่มการกรองเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล2. ในหน้ารายการแปลงที่ดิน เพิ่มการกรองตามแขวง (เฉพาะ P-TaX)
3. ปรับปรุงการเปลี่ยนหน้าในตารางแสดงข้อมูลหลักทั้งหมด เพื่อความต่อเนื่องในการเข้ามาจัดการข้อมูล


Developer    14/07/2020    3,922 (สมาชิกระบบ 843 / ผู้มาเยี่ยมชม 3,079)