Our Blog

วิธีรวมทรัพย์สิน ในกรณีที่ชื่อเจ้าของทรัพย์สินซ้ำกันในระบบ

เพื่อรวมรายการเจ้าของทรัพย์สินที่ซ้ำกันให้เป็นรายการเดียว


Developer    05/08/2020    5,160 (สมาชิกระบบ 1,050 / ผู้มาเยี่ยมชม 4,110)