Our Blog

อัพเดทเพิ่มเติมตามคำขอซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานท่านอื่น

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ดีและสะดวกสบายยิ่งขึ้นไป

1. ปรับการใช้งาน / ไม่ใช้งาน QR Code Tracking สำหรับเจ้าหน้าที่ ใน ภ.ด.ส. 3 ,4 และ 7 ,8 (ที่ออกจากคลังเอกสาร) 


สามารถทำตามขั้นตอนดังภาพต่อไปนี้



2. การออกหนังสือแจ้งเตือนให้มาชำระภาษี โดยบังคับให้ปรับร้อยละ 40% (แจ้งเตือนครั้งสุดท้าย)