Our Blog

ปรับปรุงคลังเอกสาร

เพื่ออำนวยความสะดวก และรองรับการทำงานเกี่ยวกับคลังเอกสารในช่วงของการประเมินภาษี

มีการปรับปรุงเพิ่มเติมฟังก์ชั่นดังนี้

1. เพิ่มการเรียงและจัดกลุ่มเอกสารตามที่อยู่ผู้รับ "เหมาะสำหรับ อปท. ที่ต้องการแยกเอกสารเพื่อนำไปส่งเอง"


2. สำหรับ อปท. ที่ทำข้อตกลงกับไปรษณีย์ไทย หลังการพิมพ์และจัดส่งแล้วสามารถกรองเอกสารได้เพิ่มขึ้น