Our Blog

เปิดใช้งานคลังเอกสาร ประจำปีภาษี 2565 แล้ว

เพื่อดำเนินการจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีปี ประจำปีภาษี 2565

แจ้งผู้ใช้งานระบบ TaXGO ทุกท่านทราบ

ขณะนี้ระบบได้เปิดใช้งานคลังเอกสาร ประจำปีภาษี 2565 แล้ว

ท่านสามารถสลับการทำงานเกี่ยวกับคลังเอกสารได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

1. ไปที่เมนูด้านซ้าย เลือก "ระบบคลังเอกสาร" -> "หน้าแรกคลังเอกสาร"

2. เมื่อเข้าที่หน้าแรกคลังเอกสารแล้ว สังเกตด้านบนของหน้าจอจะมีกล่องเปลี่ยนปีภาษี

หมายเหตุ เนื่องจากเป็นช่วงคาบเกี่ยวของการทำงานในปีภาษีใหม่ กรุณาตรวจสอบปีภาษีที่เลือกอยู่ให้มั่นใจ ก่อนบันทึกเอกสารลงคลังเอกสาร หรือก่อนใช้งานระบบตะกร้า

Developer    25/08/2021    3,540 (สมาชิกระบบ 1,146 / ผู้มาเยี่ยมชม 2,394)