Our Blog

กรมที่ดิน ร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจังหวัดภูเก็ต บูรณาการพัฒนาการให้บริการเกี่ยวกับภาษีที่

เพื่อบูรณาการพัฒนาการให้บริการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
CU TaXGO ❤️ LandMap @ Phuket
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการบูรณาการพัฒนาการให้บริการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง กรมที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต