Our Blog

การบันทึกบรรเทาภาษีตามมาตรา 56 และ 57 ใน ภ.ด.ส. 6

เพื่อให้มีผลต่อการลดค่าภาษีและแสดงในคำอธิบาย ภ.ด.ส. 6

การบันทึกลดภาษีตามมาตรา 56 และ 57 ใน ภ.ด.ส. 6

ท่านสามารถทำได้โดยการบันทึกรายการ ลงในหน้ารายละเอียดเจ้าของทรัพย์สิน > แท็บหนังสือประเมิน ภ.ด.ส. ตามภาพ

รายละเอียดการลดภาษีจะไปแสดงที่ คำอธิบายของ ภ.ด.ส. 6 พร้อมหักลดภาษี


Developer    27/04/2023    2,013 (สมาชิกระบบ 655 / ผู้มาเยี่ยมชม 1,358)