Our Blog

การใส่ QR Code ลงในจดหมายเวียน

สำหรับการใส่ QR Code ให้ประชาชนสามารถแสกนเพื่อติดต่อสำนักงาน

อัพเดทฟังก์ชั่นใหม่สำหรับผู้ใช้ที่ขอมา เรื่องการเพิ่ม QR Code ในจดหมายเวียน

โดยท่านสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้นะครับหลังจากนั้นให้เลื่อนลงไปด้านล่างของหน้าจอDeveloper    18/06/2020    2,881 (สมาชิกระบบ 690 / ผู้มาเยี่ยมชม 2,191)