Our Blog

ตรวจสอบเงื่อนไขการคำนวณ ภดส.1 และ 7

สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องการคำนวณภาษีใน ภดส.1 และ 7

ในหน้ารายงาน ภดส.1 และ 7 ท่านสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการคำนวณภาษีได้โดยการเอาเม้าส์ชี้ไปที่ ช่องสุดท้ายของตารางรายงาน ก็จะพบป็อปอัพอธิบายเงื่อนไขการคำนวณแสดงขึ้นมา
Developer    18/06/2020    7,550 (สมาชิกระบบ 762 / ผู้มาเยี่ยมชม 6,788)