Our Blog

อัพเดท 3 ฟังก์ชั่นสำคัญ

การตั้งค่าแปลงที่ดินที่ติดกันเพื่อการคำนวณภาษี ,การตั้งค่าเจ้าของกรรมสิทธิ์หลักและการส่งจดหมายที่ง่ายขึ้น ,การคำนวณ ภ.ด.ส. 7 หรือมีสิ่งปลูกสร้างคร่อมแปลงที่ดินและการคำนวณแบบขั้นบันได

1. ในหน้ารายละเอียดแปลงที่ดิน : การตั้งค่าแปลงที่ดินที่ติดกันเพื่อการคำนวณภาษี

2. ในป็อปอัพการผูกเจ้าของทรัพย์สิน : การตั้งค่าเจ้าของกรรมสิทธิ์หลักและการส่งจดหมายที่ง่ายขึ้น 
3. ใน ภ.ด.ส. 7 และหนังสือแจ้งประเมินฯ  : การคำนวณ ภ.ด.ส. 7 หรือมีสิ่งปลูกสร้างคร่อมแปลงที่ดินและการคำนวณแบบขั้นบันได