Our Blog

พร้อมแล้ว

เพื่อจัดการเก็บหนังสือส่งไว้เป็นเวอร์ชั่น ณ ขณะที่บันทึก การขอเลขทะเบียนคุมอัตโนมัติ และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ

สรุปฟังก์ชั่น "ระบบคลังเอกสาร"

1. การบันทึกเพื่อ แช่เข็งเอกสาร ภ.ด.ส.6 ,7 ,8 หนังสือคำอธิบาย และซองจดหมาย : เรื่องนี้จะทำให้หมดปัญหาว่า เมื่อส่งหนังสือให้ประชาชนแล้ว แล้วกลับเข้ามาแก้ไขรายการแปลงที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือแก้ไขที่อยู่ของเจ้าของทรัพย์สินทีหลัง จะทำให้ข้อมูลไม่ตรงกับหนังสือที่ส่งไป

2. การบันทึกเพื่อขอเลขทะเบียนคุม แบบกำหนดค่าภาษีเอง : ข้อนี้ช่วยในกรณีที่มีการคิดภาษีเองนอกระบบ และทำเอกสารต่างๆเองนอกระบบ แต่ว่าอยากให้เลขทะเบียนคุม รันร่วมกับเอกสารที่ออกจากระบบของเรา

3. การสืบค้นเอกสาร : สามารถค้นหาได้ด้วยชื่อ-นามสกุล เจ้าของทรัพย์สิน ค้นหาด้วยช่วงจำนวณภาษี ต่ำสุด-สูงสุด และค้นหาด้วยสถานะเอกสาร

4. การเรียกดูเอกสาร : สามารถพิมพ์และดาวน์โหลดหนังสือเวอร์ชั่นที่บันทึกไว้ในอดึต

5. สามารถควบคุมสถานะเอกสาร : การบันทึกเป็นเอกสารฉบับจริงจะทำให้ยอดภาษีของเอกสารนั้น ไปรวมกับยอดภาษีรวมของ อปท. และการยกเลิกเอกสาร เป็นคต้น

6. สถิติของหนังสือส่ง : จำนวนรวมของหนังสือส่ง และค่าภาษีรวมของทั้ง อปท.

7. การจัดการคลังเอกสารและแฟ้มเอกสาร : การเลือกดูเอกสารรายปีภาษี และประเภทหนังสือส่ง คือ หนังสือแจ้งให้ตรวจสอบO และหนังสือแจ้งการประเมินภาษี

8. (เร็วๆนี้) เพิ่มการอัพโหลดเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องการหนังสือนั้นๆ เพื่อเก็บไว้ในการเป็นหลักฐาน เช่น ใบเสร็จชำระเงินค่าภาษี

Developer    26/07/2020    6,165 (สมาชิกระบบ 985 / ผู้มาเยี่ยมชม 5,180)