Our Blog

อัพเดทตารางโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อการปฎิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีภาษีปัจจุบัน และปีภาษี 2564

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การสำรวจข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภ.ด.ส. 1 ,2 ,3 ,4 ,7 ,8 ,หนังสือแจ้งครอบครอง ,หนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.ด.ส. 6)
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562”

โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ติดต่อ 086-6101067, 098-9155928, 095-5486584, 096-6564492

(ปิดรับโอนชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม 7 วัน เพื่อทุกท่านจะได้รับใบเสร็จภายในวันอบรมฯ)



Developer    06/09/2020    5,205 (สมาชิกระบบ 1,036 / ผู้มาเยี่ยมชม 4,169)