Our Blog

ส่วนของหัวหน้าฝ่าย

เพื่อการอนุมัติคำขอยกเลิกเอกสาร และการดูประวัติการทำรายการต่างๆของผู้ใช้งานในระบบ

สำหรับสำนักงานใด ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 1 ท่าน ท่านสามารถขอแต่งตั้งผู้อนุมัติและผู้ที่สามารถดูประวัติการทำรายการได้โดยการกรอกแบบฟอร์ม ซึ่งเข้าที่เมนูด้านซ้ายมือ


โดยที่ผู้มีอำนาจอนุมัติและดูประวัติ (หัวหน้า) สามารถเข้าถึงส่วนการใช้งานใหม่โดยการเข้าที่เมนูด้านบนของหน้าจอ


ท่านจะสามารถเข้าใช้งานในส่วนดังกล่าวได้ ดังนี้Developer    16/12/2020    2,613 (สมาชิกระบบ 765 / ผู้มาเยี่ยมชม 1,848)