Our Blog

ปรับปรุงระบบทะเบียนป้าย

เพื่อการค้นหา และการจัดการข้อมูลป้าย ที่สะดวก มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น

แจ้งการอัพเดทระบบทะเบียนป้าย เพื่อการค้นหาและจัดการที่สะดวก มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น

1. ปรับการค้นหา เพิ่มการเลือกเงื่อนไขให้ยืดหยุ่นขึ้น


2. เพิ่มฟังก์ชั่น "การอ้างอิงแปลงที่ดิน" สืบเนื่องจากการสร้างข้อมูลป้ายก่อนหน้านี้นั้นสามารถสร้างได้โดยไม่ระบุแปลงที่ดิน ดังนั้นเมื่อต้องการระบุในภายหลัง จึงมีฟังก์ชั่นนี้เพิ่มขึ้นมา อีกทั้งยังช่วยให้สามารถย้ายป้ายไปที่แปลงที่ดินอื่นได้โดยง่าย ซึ่งสามารถทำได้โดย

ไปที่หน้าทะเบียนป้าย -> เข้าไปที่รายละเอียดของแต่ละป้ายจากนั้น คลิกที่ปุ่มสีเหลือง (อ้างอิงแปลงที่ดิน) แล้วทำตามภาพด้างล่าง