ติดต่อทีมงาน CU-TaXGO

ติดต่อทีมงาน

ฝ่ายวิชาการและการสำรวจแผนที่ภาษี
โทร: 080-959-3134
ฝ่ายวิชาการและการสำรวจแผนที่ภาษี
โทร: 098-915-5928
ฝ่ายประสานงานโครงการฝึกอบรม
โทร: 063-589-7714

CU-TaXGO

แพลทฟอร์มจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมภาษีป้าย

พัฒนาโดย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประธานโครงดาร: ผศ.ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ

ศูนย์บริการ: ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไต์อย่างเป็นทางการ:
ltaxgo.net