เนื้อหาการฝึกอบรม

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย การวิเคราะห์ประเภทการใช้ประโยชน์

การแจ้งประเมิน หนังสือแจ้งเตือน การทบทวนการประเมิน การทุเลาการชำระภาษี

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาทรัพย์สินที่ได้รับการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับทรัพย์สินบางปประเภท

วิธีการคิดเงินเพิ่ม เบี้ยปรับ การขยายระยะเวลาดำเนินการ การผ่อนชำระตามกฎหมาย การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์

แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย การตอบข้อหารือ

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการดำเนินการกับผู้หลีกเลี่ยงภาษี/หนีภาษี

การสมัครอบรม

พบกับวิทยากร นางวันวิสา ปรีชานันท์ (อ.ออย) นิติกรชำนาญการ สำนักบริหารคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการอบรมโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าลงทะเบียนอบรม 4,800 บาท/ท่าน
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขอสงวนสิทธิ์ รับชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

รุ่นที่เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

© 2023 All Rights Reserved By ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย