เนื้อหาการฝึกอบรม

หลักการและขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การวิเคราะห์สิ่งปลูกสร้าง การคิดค่าเสื่อม และการกำหนดราคาที่ดินที่ไม่มีราคาประเมิน

การบรรเทาร้อยละ 75 และการลดภาษีในปี 2565 ตามกฎหมายลำดับรอง

การบังคับภาษี ,หลักการจัดเก็บภาษีป้าย ,เครื่องมือในการจัดเก็บภาษี

การรายงานข้อมูลการจัดเก็บ ปัญหาอุปสรรคประจำปี ให้กับกระทรวงมหาดไทย

ปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องที่ อปท. ต้องดำเนินงาน

การสมัครอบรม

พบกับวิทยากร นายจุมพล สมุทรวินิจพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนารายได้ สำนักบริหารคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการอบรมโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าลงทะเบียนอบรม 4,800 บาท/ท่าน
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขอสงวนสิทธิ์ รับชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

รุ่นที่เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

© 2023 All Rights Reserved By ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย